Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Betingelser ved leie av minilager

Betingelser ved leie av lager for kjøretøy finner du her.

Utleier:

Minilager Ringerike AS (Org nr: 925 654 116)
Tyrimyrveien 6, 3515 Hønefoss
Tlf: 919 09 972
e-post: post@ringlager.no

Avtaleperiode og betaling

Leieforholdet løper til en av partene sier opp leieforholdet i henhold til kontrakt.

Leien faktureres og betales forskuddsvis hver måned, med forfall den første i hver måned. Faktura sendes senest 14 dager før forfall.

Minimum leietid er 1 – en – måned. Et etableringsgebyr kr. 0, som inkluderer låse med nøkkel og inngangsbrikke.

Første leiebetaling skal foretas innen 2 dager før leieforholdets begynnelse, og skal omfatte perioden fra leieforholdets begynnelse til den siste dagen i neste måned. Skjer ikke første leieinnbetaling innen denne fristen, anses det som vesentlig mislighold av kontrakten fra leiers side. Leier kan ikke uten skriftlig forhåndssamtykke fra utleier ta leieobjektet i bruk før første leiebetaling er foretatt, men leie påløper fra det avtalte tidspunkt for leieforholdets begynnelse.

Ved forskuddsbetaling for 6 måneder innrømmes 10% rabatt.
Ved forskuddsbetaling for 12 måneder innrømmes 20% rabatt.

Bruk av leieobjektet

Ved oppstart av leieavtalen, kontrollerer leietaker lageret og rapporter eventuelle skader på lageret skriftlig til utleier. Skader som oppstår på port, vegger eller gulv i det leide lageret er leietaker økonomisk ansvarlig for.

Det er ikke lov å lagre eksplosiver, brannfarlig væsker eller ting det er ulovlig å være i besittelse av. Motorer skal være frakoblet batteri og tømt for drivstoff. Det er også strengt forbudt å lagre mat, væsker, tørrvarer eller illeluktende produkter. Om det er fare for skader eller lekkasjer, har utleier rett til å ta seg inn på lagerrommet for utbedringer uten godkjenning.

All ferdsel på minilageret og innenfor tomteområdet skjer på leietakers eget ansvar.

Adgang til leieobjekt

Kunden har tilgang til sitt minilager 24/7 hele året. Utleier har rett til å skaffe seg adgang til lagerboden i tilfelle skyldig leie, reparasjon eller tilsyn med eiendommen eller ved mistanke om skade, ødeleggelse eller ulovlig bruk.

Forsikring

Forsikring for lagrede varer i leietagers leide lagerrom, er leietakers ansvar.

Fremleie

Fremleie er ikke tillatt uten særskilt skriftlig samtykke.

Oppsigelse

Det er avtalt gjensidig oppsigelse på 30 dager. Kontrakten fornyes automatisk for en måned om ikke leietaker eller utleier gir skriftlig melding innen 30 dager før avtaleperiodens utgang.

Det gis ingen refusjon dersom man velger å flytte ut før leieperioden er omme i avtaleperioden.

Utleid lagerrom skal tilbakeleveres rent, ryddig og uskadet. Unnlates dette, vil utleier bekoste dette på leietakers regning.

Leietakers mislighold

Ved mislighold av leiekontrakt, kan utleier fjerne leietagers lagrede varer i utleid lagerrom for leietakers regning. For øvrig plikter leier å erstatte evt. Tap og /eller øvrige kostnader utleier blitt påført i anledning misligholdet.

Utleier har rett til å selge eller holde pant i innholdet i lagerrommet som erstatning for leie, purregebyr, rydding, søksmål og andre kostnader ved mislighold og/eller utkastelse.

Leietaker vedtar at tvangsfravikelse kan kreves når leietiden er utløpt, jfr. Tvangsfravikelsesloven §13-2 tredje bokstav b. Oppsigelse fra utleier gir også grunnlag for tvangsfravikelse etter tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2, tredje ledd bokstav c.

Følgende bestemmelser i husleieloven gjelder ikke: §2-15, 3-5,3-6, 3-8, 4-3, 5-4 første ledd, 7-5, 8-4, 8-5, 8-6 annet ledd og 10-5. For øvrig er det denne avtalen som gjelder i tilfeller der den har andre bestemmelser enn hva som følger av husleielovens fravikelige regler.

Tvister i anledning leieforholdet hører inn under de ordinære domstoler, og eiendommens verneting vedtas for alle tvister som springer ut av leieforholdet.

Regulering

Leien reguleres årlig i forhold til konsumprisindeksen med 1- en – måneds skriftlig varsel den 1. januar hvert år. Grunnlaget for prisendring er endring i KPI for siste 12 måneder, oktober/oktober.

Noe du lurer på?

919 09 972 Send e-post